วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

หนทางสู่เส้นทางที่มีอิสภาพมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องหลายอย่าง

ต่อมา ได้มีหนังสือถึงนายปรีดี พนมยงค์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังสมัยนั้นเพื่อเสนอขายบ้านแก่รํฐบาล ทั้งบ้านนรสิงห์ และบ้านพิษณุโลกของบ้องชายด้วย โดยบ้านนรสิงห์เสนอขายให้ลับ รัฐบาล ในราคา 2,000,000 บาท  แพยางลอยน้ำ เพราะเห็นว่าใหญ่โตเกินฐานะ และ เสียค่าบำรุงรักษาสูงทำให้กระทรวงการคลังปฏิเสธเวลาล่วงเลยมาถึงเดือนกันยายนปีเดียวลัน จอมพลป.(แปลก) พิบูล สงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น เห็นควรให้รัฐบาลไทยซื้อบ้านนรสิงห์ไว้ เพื่อเป็นสถานที่รับรองแขกเมืองในที่สุด โดยครั้งนั้นได้ตกลงใจชื้อ-ขายกัน ในราคา 1,000,000 บาทโดยคณะผู้สำเร็จราชการแทน พระองค์คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์ เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา และพลเอกเจ้าพระยาพิซเยนทรโยธิน (ลุ่ม) ได้อนุมัติภายใต้พระบรมราชานุญาต ให้กระทรวงการคลังจ่ายเงิน ของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แก่เจ้าพระยารามราฆพ แล้วมอบ บ้านนรสิงห์ให้สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดูแล โดยใช้เป็นที่ตั้งทำเนียบ รัฐบาลและเป็นสถานที่รับรองแขกเมืองกรมหลวงรักษ์รณเรศ   ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมารัฐบาลจึงเปลี่ยนชื่อ “บ้านนรสิงห์” เป็น “ทำเนียบสามัคคีชัย” และ “ทำเนียบรัฐบาล” ตามลำดับ พร้อมกันนั้นได้ย้ายที่ทำการสำนักนายก รัฐมนตรี จากวังสวนกุหลาบเข้ามาด้วย ต่อมาในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ซื้อทำเนียบรัฐบาล จากสำนักงานทรัพย์ สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยทำสัญญาซื้อขายกันในราคา17,780,802.36บาท และจึงโอนกรรมสิทธิ้ ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนคร  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2512ก่อนหน้านั้นคณะกรรมการราษฎรหรือเทียบเท่าคณะรัฐมนตรีใน ปัจจุบัน ได้ใช้พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการร่วมกับ สภาผู้แทนราษฎรแม้คณะกรรมการจะแปรสภาพเป็นคณะรัฐมนตรีตาม ห่วงยางแฟนซีมือหนึ่ง  รัฐธรรมนญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 แล้ว แต่ยังใช้พระที่ นั้งอนันตสมาคม เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการต่อไป จนกระทั่งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 นายกรัฐมนตรีมืคำลังให้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ มาที่วังปารุสกวันเนื่องจากเป็นสถานที่หนึ่งซึ่งคณะราชเข้ายึดไว้ เมื่อคราวปฏิวัติสยาม ในปี พ.ศ. 2475 และเป็นสถานที่พักของ พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา หรือพจน์ พหลโยธิน นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นด้วย โดยใช้ชื่อว่าสำนัก นายกรัฐมนตรีวังปา?สกวัน ต่อมาเมือวันที, 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 สำนัก นายกรัฐมนตรี:จึงย้ายสถาน,ที่ปฏิบัติราชการอีกครั้งมายังส1วนกุหลาบ'ที13ยู่ ใกล้เคียงกับวังปารุสกวัน ซึ่งเป็นสถานที่หลังสุด ก่อนจะย้ายไปยังทำเนียบ รัฐบาลในปัจจุบัน ส่วนตึกไทยคู่ฟ้า ซึ่งอยู่ในทำเนียบรัฐบาลหรือภายใน บ้านนรสิงห์จอมพลป.ได้ตั้งขึ้นมาใหม่ ซึ่งเดิมชื่อ ตึกไกรสร ตั้งมาจากพระนาม เดิมของพระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้าไกรสร ต้น ราชกุลพึ่งบุญณอยุธยา แพยางเป่าลมโดนัส เป็นอาคารสูง 2 ชั้นสถาปัตยกรรมเป็นแบบกอทิก ตอนปลาย ที่มีศิลปะของไบเชนไทน์ผสม ผนังนกเจาะช่องโค้งปลายแหลม ทรงสูงประดับลวดลายปูนปันบางส่วนเขียนสีแบบปูนแห้ง มีบันไดขึ้นด้านหน้า สู่ห้องโถงกลางโดย บนระเบียงด้านหน้าหลังคา ชั้นดาดฟ้าตึกซึ่งเป็นจุดเด่นหากมองจากหน้าตึก เป็นแทนประดิษฐ์รูปปันพระพรหม 4 พระพักตร์ 4 พระกร หน้าตักกว้าง 24 นิ้ว มีกำแพงคลาสสิกบังฐานด้านหน้า อัญเชิญขึ้นประดิษฐานเมื่อวันที่ 26 เมษายน

แพยางโดนัส

1 ความคิดเห็น: