วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วิธีการสูบลมให้ลมเข้าเร็วคือการใช้ที่สูบที่มีประสิทธิภาพ ตอนที่3

คุณดวงกมลจึงเข้าไปนั่งใกล้ๆ แกแล้วซักถามด้วยความสนใจแล้วอย่างไรล่ะยาย เล่าให้หฟังหน่อยสิหอยากฟังแกก็เริ่มเล่าว่า เมื่อสมัยแกเด็กๆ แกเคยเป็นโรคท้องร่วงอย่างแรง ถ่ายจนไม่มีแรงหมดสติเป็นลมไป แกบอกว่าเขาเรียกกันว่าโรคห่ามัน กินแกไป 3วัน ตอนมันพ่อแม่แกเตรียมซื้อโลงมาไว้เรียบร้อยแต่ไม่ปิด ฝาโลง  สระน้ำไวนิลราคา ทิงไว้อย่างนั้น 3 วันและนิมนต์พระมาลวดให้ครบ 7 วันก่อนไม่ผิดลูกผิดเมียใครก็จะอยู่กันฉันสามีภรรยาที่ดียํ่ง ไมทะเลาะ วิวาทกันจนถึงวันแก่เฒ่าเข้าโลงไม่พูดเท็จก็ไม่ถูกใส่ความ ไม่มีคนใส่ร้าย ไม่ดื่มสุราก็จะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ประกอบกิจด้วย ไหวพริบอ้นเฉียบแหลมมีความเมตตาปรานีกับผู้อื่นก็จะได้รับความเมตตา ห่วงยางเด็กลอยน้ำ  ใครทำบุญให้ทานมากก็จะมีทรัพย์มากพี่ชายอาตมาถามต่อไปอีกว่าเพราะอะไรจึงเป็นเปรต อสุรกาย หรือเป็นวิญญาณเที่ยว หลอกหลอนคนอื่นพญายมตอบว่าพวกนี้พ้นจากการทรมานจากนรก แต่จะมาเกิดเป็นมนุษย็ไม่ ได้เพราะยังไม่สิ้นเวรกรรม จึงต้องถูกทรมานไปก่อนจนกว่าจะสิ้นกรรม ที่เป็นเปรต คือพวกที่ตระหนี้ถี่เหนี่ยวไม่ทำบุญให้ทาน พวกที่เป็น อสุรกายคือพวกที่มีจิตใจโหดร้ายทารุณขี้โมโห เข้าลักษณะกฎแห่ง กรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเอพี่ชายของอาตมายังถามอีกว่า "ทำบุญอะไรได้บุญมากที่สุดพญายมตอบว่าถ้าเป็นชายให้บวชเป็นพระสงฆ์ แต่ไม่ใช่ว่าบวชแล้วจะได้บุญ เสมอไป คือบวชแล้วต้องหมั่นรักษาคืลปฎิบัติในกิจของสงฆ์ และ ช่วยลังสอนให้ผู้ที่ได้รับทุกข์ทรมานพ้นจากทุกข้ คือสอนให้ละชั่ว ประพฤติดี มีศีลธรรมประจำใจ แต่ถ้าผู้ใดบวชแล้วยังทำชั่ว บวชแล้วยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำ กรรมชั่วต่างๆ เหมือนเมื่อยังไม่ได้บวช ผลกรรมจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่ง ถ้าเป็นหญิงทำบุญได้บุญมากก็คือ การปฏิบัติดูแลรักษาพ่อ แม่ เลี้ยงดูท่านไม'ให้ลำบาก หรือช่วยเหลือเกื้อกูลผู้มืพระคุณ ถ้าจะ ถือบวชเป็นชีก็จะได้บุญมากเหมือนกันพี่ชายของอาตมาถามอีกว่าสร้างกรรมอะไรที่ต้องมาเป็นพญายมพญายมตอบว่ามื่อชาติก่อนเป็นทนายความอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย ที่ต้องมาเป็น พญายมก็เพราะว่าความไม่ยุติธรรม โดยเห็นแก่เงินสินจ้างรางวัล แต่ไม่ต้องเป็นพญายมตลอดไป เมื่อสิ้นกรรมแล้วจะไปบังเกิดเป็น เทพบุตรเพราะเคยทำบุญทำทานไว้มาก พญายมองคํอื่นเขาจะมา ทำหน้าที่แทนเป็นการสะสางบัญชีกระทำหน้าที่ของแต่ละบุคคลไป แล้วแต่ผลแห่งกรรมที่ได้กระทำมาที่จะไปเสวยกรรมนั้นๆ ที่จะวิบาก ให้แก่ผู้ทำกรรมนั้นพี่ชายถามอีกว่านรก สวรรค์ เขากินอาหารกันอย่างไร หลับนอนกันอย่างไรพญายมตอบว่านรกสวรรค์ไม1มีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ไม่มีดไม่สว่าง เมื่อนึกว่ามืดมันก็มืด เมื่อนึกว่าสว่างมันก็สว่าง อาหารที่กินเป็นอาหาร ทิพย์ นั้าทิพย์ สัตว์ไนขุมนรกกินเลือดเนื้อของตนเองและนั้าทองแดง เป็นอาหาร ปีหนึ่งในเมืองมนุษย์เท่ากับ 1 วันในนรก

สระน้ำเด็ก

1 ความคิดเห็น: